คณะผู้บริหารกองทรัพยากรมนุษย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายจักรชัย หิรัณยะวสิต
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย

นางสุพิน หิรัณยะวสิต
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฏหมาย

นางอัจฉรา วีระสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ

นางสมพิศ บุญแก้ว
หัวหน้างานทั่วไป

นางบุญเตือน ทิพย์ธัญญา
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางนุชรินทร์ ชลูดดง
หัวหน้างานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์

ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558