ผู้บริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อตำแหน่ง มือถือ อีเมล์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์)

086-979-5881

supasawad@yahoo.com
csupasaw@tu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส)

089-891-3630

kittiwatc@hotmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์)

089-892-5956

monvika.tu@gmail.com

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์
(นางนุชรินทร์ ชลูดดง)

089-549-4525

cnucharin@gmail.com

หัวหน้างานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ
(น.ส.สรินยา สุวรรณวณิช)

083-004-5747

p_sin87@hotmail.com

หัวหน้างานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ
(น.ส.จันทร์ภัสสร ตุ่ยสิมา)

084-136-3230

sakoonnok@hotmail.com

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
(นางสมพิศ บุญแก้ว)

087-126-9243

min@tu.ac.th

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(น.ส.อิสรีย์ นกเดช)

090-962-9786

Pd_tu@hotmail.com

หัวหน้างานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(น.ส.ชุลีพร นุชหมอน)

081-805-6033

note_chulee@hotmail.com