รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

   อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเข้าสอบ
     1. ดินสอ 2B ขึ้นไป
     2. ยางลบ
     3. ปากกา
     4. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรพนักงานของมธ.
ติดต่อสอบถาม รังสิต : (82)-1863 คุณจารุวรรณ (ส้ม)
ติดต่อทางอีเมล์ jaruwank@tu.ac.th